Paleis Het Loo | Actievoorwaarden rondleiding September Tuinmaand
Bezoek nieuwe site U bevindt zich op de oude website van Paleis Het Loo omdat deze pagina nog niet op de nieuwe website van Paleis Het Loo bevindt. Sluit deze melding of bezoek de nieuwe website.
Sluiten

Actievoorwaarden rondleiding September Tuinmaand

Door mee te doen aan deze Facebook campagne maak je kans op de genoemde prijs. De winnaars worden dinsdag 23 augustus 2016 bekend gemaakt.

Hoe werkt het?

Stap 1: Ga naar https://a.pgtb.me/rHsVnt.

Stap 2: Like de Facebook pagina van Paleis Het Loo.

Stap 3: Vul je voornaam, achternaam, voorkeur en e-mailadres in.

Stap 4: Klik op ‘Verstuur’.

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden (hierna te noemen “actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Paleis Het Loo, gevestigd te Koninklijk Park 1 in Apeldoorn (hierna te noemen “Paleis Het Loo”), georganiseerde actie (hierna te noemen “actie”).

Actie

 1. Deze actie vindt plaats ter promotie van het evenement September Tuinmaand en loopt gedurende de actieperiode van maandag 8 augustus 12:30 uur tot en met zondag 21 augustus 2016 16:00 uur (hierna te noemen de “actieperiode”).
 2. Gedurende deze actieperiode maken vijf deelnemers kans om de prijs te winnen.
 3. Meedoen kan tot en met zondag 21 augustus 2016 16:00 uur. Op dinsdag 23 augustus maakt Paleis Het Loo de winnaars bekend.
 4. Uitsluitend de winnaars van de prijs ontvangen per e-mail hierover bericht en zijn of haar naam zal gedeeld worden op de Facebookpagina en website van Paleis Het Loo.

1. Deelname

 1. De deelnemer kan op https://a.pgtb.me/rHsVnt de actiepagina openen en deelnemen aan de actie.
 2. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.
 3. Deelname is uitgesloten voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Paleis Het Loo alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 5. De deelnemer verleent Paleis Het Loo toegang tot zijn/haar gegevens (naam en e-mail) die benodigd zijn voor deelname en afhandeling van de actie. Zonder deze toestemming kan niet aan de actie worden deelgenomen.
 6. Paleis Het Loo mag na deelname de deelnemer e-mailberichten sturen gerelateerd aan de actie.
 7. Er bestaat voor de deelnemer geen (aankoop-)verplichting als gevolg van deelname.
 8. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt Paleis Het Loo zich het recht voor om de deelnemer van de actie uit te sluiten.

2. Prijs

Er is 1 prijs te winnen door vijf deelnemers;

 1. De winnaars ontvangen deelname aan een exclusieve rondleiding.
 2. Ze mogen allen een introducé meenemen.
 3. Alle overige kosten voor extra’s die hiernaast genuttigd of verbruikt worden zijn voor eigen rekening.
 4. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten en niet overdraagbaar.
 5. Alle winnaars krijgen gratis toegang tot Paleis Het Loo.

3. Bekendmaking winnaar

 1. Op dinsdag 23 augustus 2016 zal Paleis Het Loo de prijswinnaars bekendmaken. De winnaars worden hierover op de trekkingsdag persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres dat gekoppeld is aan zijn/haar deelnameformulier evenals via social media.
 2. De winnaars worden in deze e-mail gevraagd zijn of haar adresgegevens te sturen zodat de prijsafhandeling in gang gezet kan worden.
 3. De aanwijzing van de winnaars geschiedt op basis van zijn of haar deelname aan het spel. Uit alle deelnemers worden in één trekking vijf winnaars geselecteerd door Paleis Het Loo, op basis van loting.
 4. Indien de winnaars voor maandag 29 augustus 2016 12.00 uur geen e-mail hebben verstuurd naar info@paleishetloo.nl, maken de betreffende winnaars geen aanspraak meer op de door hem of haar gewonnen prijs.
 5. Wanneer Paleis Het Loo binnen de hierboven gestelde termijn geen e-mail heeft ontvangen vervalt het recht op de prijs en zullen er nieuwe winnaars gekozen worden.
 6. De winnaars stemmen toe dat Paleis Het Loo zijn of haar naam deelt op de Facebookpagina en website van Paleis Het Loo.
 7. De winnaars stemmen toe dat Paleis Het Loo in eigen media verslag doet van de prijs en de winnaars.
 8. Het recht van een winnaar om de prijs te ontvangen is niet overdraagbaar.
 9. De prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een deelnemer die volledige en juiste persoons- en contactgegevens heeft achtergelaten.
 10. In geval van annulering van de prijs is het niet mogelijk de prijs over te dragen of op een later moment nogmaals te laten uitkeren. Paleis Het Loo draagt geen zorg voor een annuleringsverzekering, indien de winnaar dit wenst kan hij/zij dit op persoonlijke titel organiseren.
 11. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

4. Aansprakelijkheid

Paleis Het Loo verleent geen garanties op een prijs. Het gebruikmaken van een prijs vindt plaats op eigen risico. Paleis Het Loo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Paleis Het Loo en/of door derden te verstrekken prijzen. Paleis Het Loo is ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Paleis Het Loo besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Paleis Het Loo of andere door Paleis Het Loo openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Paleis Het Loo worden tegengeworpen noch enige verplichtingen voor Paleis Het Loo doen ontstaan.

5. Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de actie aan Paleis Het Loo verstrekte persoonsgegevens en e-mailadres worden opgenomen in een gegevensbestand.

 1. Deze gegevens worden niet overgedragen aan Facebook.
 2. Op deze verzameling van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 3. De deelnemer geeft Paleis Het Loo toestemming om al deze gegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie.
 4. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

6. Diversen

 1. Deze actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 2. Deze promotie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.
 3. Paleis Het Loo is gerechtigd om deze actievoorwaarden zonder vooraankondiging of opgaaf van reden te wijzigen.
 4. Vragen of opmerkingen m.b.t. deze actie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan info@paleishetloo.nl.
 5. Op de actie, actievoorwaarden en met de actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.